PLAN RETORNA EMPREGO

PROGRAMA RETORNA CUALIFICA EMPREGO:

O programa Retorna Cualifica Emprego ten como finalidade contribuír a incrementar a poboación activa de Galicia a través da atracción das persoas galegas residentes no estranxeiro, tanto as emigrantes como as súas descendentes, facilitándolles mecanismos e medios para a súa cualificación e a súa inserción laboral. O programa Retorna Cualifica Emprego ten como obxectivo específico que aquelas persoas que contan cun plan de cualificación e empregabilidade, cunha duración mínima de 12 meses, ou 15 subscriban un contrato de traballo meses no caso de ser un contrato de traballo fixo-descontinuo dos cales o período de actividade será como mínimo de 9 meses

Requisitos para poder participar

Poden participar no programa as galega residentes no estranxeiro, que estean interesadas en integrarse laboralmente en Galicia que:

 • Estean en posesión da nacionalidade española e sexan menores de 50 anos.
 • Acrediten residir fóra de España un mínimo de 2 anos inmediatamente anteriores á data de inicio de participación no Programa Retorna Cualifica Emprego.
 • Estean vinculadas a Galicia, alomenos, cunha das seguintes situacións:
  • Ser emigrante nacido en Galicia.
  • Ser emigrante non nacido en Galicia, pero ter residido en Galicia de forma continuada durante dez (10) anos con nacionalidade española antes de emigrar.
  • Ser descendente por consanguinidade de persoa emigrante nacida en Galicia, sempre que a persoa solicitante nacese no estranxeiro.
 • No caso das persoas nacidas no estranxeiro, estaren vinculadas a un concello galego.

Poderán tamén participar no Programa o cónxuxe / parella que estea tamén en disposición de aceptar un contrato de traballo en Galicia, que cumpran os requisitos que a normativa de aplicación esixa.

Formación / Cualificación

 • Formación en competencias clave nivel 2 e nivel 3. Poden realizar esta formación no seu país de orixe a través dos recursos formativos do campus virtual da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade.
 • Accións formativas relacionadas co sector produtivo e posto de traballo ofertado pola empresa. Esta formación terá como obxectivo reforzar a capacitación profesional da persoa permitíndolle adquirir, actualizar, reciclar e completar o perfil de competencias profesionais axeitadas a ese posto de traballo que se lle oferte.
 • Competencias dixitais. Inclúese tamén formación nas destrezas necesarias para empregar as TICs como ferramenta no ámbito laboral (creación de correo electrónico, uso de navegadores de internet…).
 • Habilidades brandas. E se inclúen contidos para a potenciación das habilidades brandas tales como traballo colaborativo e en equipo, comunicación, negociación, xestión do estrés, creatividade, capacidade de adaptación, flexibilidade, actitudes…

Contratación

Formalización dun contrato de traballo que será como mínimo de 12 meses, agás na modalidade fixo-descontinuo que deberá ser como mínimo de 15 meses e dos cales, como mínimo, 9 meses serán de actividade.

Axuda económica

 • Apoio para viaxar e para comezar.
 • A participación no programa é gratuita, e no caso de aceptar o posto, os gastos de traslado están cubertos ademáis dunha axuda económica de 1.300€ para cubrir os primeiros gastos de instalación en Galicia

Compromiso

A aceptación do posto de traballo implica unha permanencia mínima en Galicia de 12 meses.